Atgriešanas noteikumi

PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma, neminot iemeslu.

Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pirkuma, nosūtot vēstuli uz SIA “Scanmed” Kantora ielā 128, Mārupē, LV-2167 vai iesniedzot rakstisku paziņojumu uz e-pastu: info@scanmed.lv.

Atteikuma vēstulē lūgums norādīt precizējošu informāciju: pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru, pavadzīmes izrakstīšanas datumu un preces kodu, nosaukumu un daudzumu, ko vēlaties atgriezt.

Pircēja atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja lēmumu par atteikumu Pircējs paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas Internetveikalā ir pieejamas un ja:

 • prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
 • Pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.

Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pārdevējs atmaksā ar Pircēja pasūtījumu saņemtos maksājumus, tajā skaitā samaksātos piegādes izdevumus (izņemot gadījumus, ja Pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nebija Pārdevēja piedāvātais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma. Pārdevējs atmaksās saņemtos maksājumus, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekrīt citam maksāšanas līdzeklim, jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA “Scanmed” Kantora ielā 128, Mārupē, LV-2167, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs mums paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tik, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums, citādi Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja Pārdevējs ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes. 

Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi:

 • Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).
 • Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.
 • Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti).
 • Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.
 • Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.
 • Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas tiešās izmaksas.
 • Par atgrieztu preci nauda atmaksājama veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.
 • Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama:
 1. a) personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (zobu birste, vienreizlietojamie materiāli u.c. tml. preces);
  b) apakšveļa , zeķes, ja ir atvērts to iepakojums;
  c) un citas preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem

 

Preces ar defektu nomaiņas vai atgriešanas kārtība:

 • Ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Pircējs var atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā;
 • Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta);
 • Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA “Scanmed”, nosūtot pieteikumu uz sekojošu e-pasta adresi: info@scanmed.lv vai telefoniski pa tālruni: 67231485
 • Pieteikumā jānorāda Pircēja kontaktinformācija saziņas nodrošināšanā, preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts.
 • Atbilde uz Pircēja preces defekta pieteikuma vēstuli tiks sniegta 3 darba dienu laikā;
 • Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

Preču defekti

 • Pircējam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajos gadījumos, ja:
  • preces defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai preces izmantošanai, Pircējam ir tiesības :
 1. pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai
 2. izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.
 3. preces defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultātā Pircējs nevar pilnvērtīgi izmantot preci, Pircējam ir tiesības:
 4. pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai
 5. izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.
 • Pircējam par preces defektu jāinformē Pārdevējs nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā līdz garantijas termiņa beigām.
 • Pārdevējs pieņem lēmumu par Pircēja prasību apmierināšanu vai noraidīšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un ir saņēmis preci ar defektu no Pārdevēja.
 • Par prasības lēmumu, Pircējs tiks informēts telefoniski 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un ir saņēmis preces ar defektu no Pircēja.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no Pārdevēja Pircēja.
 • Visas tiesības un pienākumi starp Pārdevēju un Pircēju saistībā ar garantiju, ir definēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Pircējs zaudē tiesības pretendēt uz garantijas pakalpojumiem gadījumos, ja:

 • Pircējs nevar iesniegt pierādījumus par preces apmaksu un tās piegādi;
 • Pircējs nevar uzrādīt acīmredzamus preces defektus, preču piegādes brīdī;
 • Preču garantijas termiņš ir beidzies;
 • Mehāniskie preces bojājumi ir radušies Pircēja darbību rezultātā;
 • Prece tika izmantota tam nepiemērotos apstākļos, mitrā, ķīmiskā vai mehāniskā vidē;
 • Prece netika izmantota tam paredzētajā nolūkā;
 • Prece ir bojāta, jo lietota neparasti augstas slodzes apstākļos vai tā izmantota neatbilstoši dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem.
 • Prece ir bojāta dēļ nenovēršamiem un/vai neparedzamiem apstākļiem, ūdens, uguns bojājumu/postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem faktoriem. 

Noslēdzošie noteikumi

Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē.

Ja Pircējs nepiekrīt Mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot Internetveikala pakalpojumus.

Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Piekrīt piekrīt Noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

Šie noteikumi sastādīti ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.  

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā teikts: ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad pircējs pieteicis prasību, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un kontroles iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumu, viņa pienākums ir atlīdzināt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies sakarā ar kavējumu.