Imprint

Kontaktinformācija

Akciju sabiedrība "SIROWA RĪGA"

Katrīnas dambis 16
Rīga, LV-1045, Latvija

PVN maksātāja numurs: LV40003461871


Reģistrācijas numurs: 40003461871

Kontakti:
Tālrunis: +371 67098220
E-pasts: shop1@incrediwear.eu

 

(SIR LV IMPRINT 20170613) L20170613

 

 

Akciju sabiedrība "SIROWA RĪGA" (SIROWA)
tiešsaistes veikala Latvijā Vispārējie lietošanas noteikumi (VLN).

Redakcija: 01.05.2017.

1. § Piemērošanas joma
2. § Līguma slēgšana
3. § Patērētāja atteikuma tiesības
4. § Piegāde un piegādes nosacījumi
5. § Cenas un piegādes izmaksas
6. § Apmaksas nosacījumi
7. § Īpašumtiesību paturēšana
8. § SIROWA kupons ar PIN kodu un SIROWA karte
9. § Pretenzijas par defektiem
10. § Transportēšanas laikā radušies bojājumi
11. § Atbildība un zaudējumu atlīdzināšana
12. § Personas datu apstrāde
13. § Atruna par atbildības par svešām saitēm neesamību
14. § Autortiesības
15. § Piemērojamās tiesības un jurisdikcija
16. § Pārējie noteikumi

  

1. § Piemērošanas joma

(1) Šie Vispārējie lietošanas noteikumi attiecas uz Jūsu preču pasūtījumu, izmantojot šo SIROWA tiešsaistes veikalu, starp mums, akciju sabiedrību "SIROWA RĪGA" (adrese: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, reģistrācijas Nr. 40003461871, PVN reģistrācijas Nr. LV40003461871), un Jums kā mūsu klientu.

(2) Noteicošā ir pasūtījuma brīdī spēkā esošā Vispārējo lietošanas noteikumu redakcija. Jebkuri noteikumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja mēs tos esam apstiprinājuši rakstiski.

 

2. § Līguma slēgšana

(1) Produktu prezentācija un reklamēšana mūsu tiešsaistes veikalā nav juridiski saistošs piedāvājums noslēgt pirkuma līgumu, bet gan aicinājums Jums pasūtīt katalogā aprakstītos produktus.

(2) Saistošu pirkuma piedāvājumu Jūs izsakāt tikai tad, ja veicat pasūtījumu, noklikšķinot uz formulējuma „Pasūtījums ar pienākumu maksāt“ / "Place Order", un tam vēl nepieciešams mūsu akcepts. Tūlīt pēc pasūtījuma nosūtīšanas Jūs saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu, kas tomēr vēl nav uzskatāms par Jūsu pirkuma piedāvājuma pieņemšanu. Pieņemt Jūsu pirkuma piedāvājumu nav mūsu pienākums. Līgums starp Jums un mums ir uzskatāms par noslēgtu, tiklīdz mēs pieņemam Jūsu pasūtījumu, par ko Jūs tiekat informēts atsevišķa e-pasta veidā, respektīvi, Jūs saņemat apstiprinājumu par preču vai dāvanu kupona nosūtīšanu un Jūsu pienākumu apmaksāt to.

(3) Līgums tiek slēgts latviešu valodā. Preču piegāde notiek tikai sadzīves vajadzībām piemērotā daudzumā.

(4) Pasūtījuma tekstu mēs nesaglabājam, un, kad pasūtīšanas process ir noslēdzies, teksts vairs nav pieejams. Tomēr Jūs varat izdrukāt pasūtījuma datus uzreiz pēc pasūtījuma nosūtīšanas un saņemsiet tos arī e-pastā.

 

3. § Patērētāja atteikuma tiesības

(1) Saskaņā ar tiesību normām Jums kā patērētājam (fiziska persona, kas veic pasūtījumu, ko nevar attiecināt ne uz tās komercdarbību, ne uz profesionālo darbību pašnodarbinātā statusā) ir atteikuma tiesības.

(2) Atteikuma tiesības

 - Informācija par atteikuma tiesībām -

Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu

 

Pārdevējs: Akciju sabiedrība "SIROWA RĪGA"

Adrese: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, Latvija

E-pasta adrese: shop1@incrediwear.eu

 

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādas preces iegādi:____________________________________________________

Preces cena______________________________________________________________________

Preces iegādes datums____________________________________________________________

Preces saņemšanas datums ________________________________________________________

Vārds, uzvārds___________________________________________________________________

Adrese_________________________________________________________________________

E-pasta adrese___________________________________________________________________

Banka* _________________________________________________________________________

Bankas kods*____________________________________________________________________

Konta Nr., uz kuru veicama naudas atmaksa*__________________________________________

*norādīt, ja vēlaties saņemt atmaksu citādi, nekā ar to pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam

 

Atteikuma tiesību apraksts

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - AS "SIROWA RĪGA", adrese Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, Latvija, e-pasta adrese shop1@incrediwear.eu - ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot šo atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

 

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod - AS "SIROWA RĪGA", adrese Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, Latvija, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Parakstot šo veidlapu apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesību aprakstu un sekām un vēlos izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz šajā veidlapā iekļauto preci (apliecinu, ka minētā prece nav lietota, izņemot tās izmēģināšanai).

Paraksts un tā atšifrējums (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)_________________________________________________________

Datums_______________________________________________________________________

 

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu lūdzam nosūtīt uz: AS "SIROWA RĪGA", adrese Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, Latvija.


 

 

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no šī līguma četrpadsmit dienu laikā, neminot atteikuma iemeslus.

Atteikuma tiesības Jūs varat izmantot četrpadsmit dienu laikā no dienas, kurā Jūs vai kāda Jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis / ir ieguvusi preces valdījumā.

Gadījumā, ja līgums noslēgts par vairākām precēm, kuras esat pasūtījis viena pasūtījuma ietvaros un kuras piegādā atsevišķi, atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no datuma, kurā Jūs vai kāda Jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis / ir ieguvusi pēdējo preci valdījumā.

Gadījumā, ja līgums noslēgts par vienu preci, kas tiek piegādāta vairākos atsevišķos sūtījumos vai pa daļām, atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no datuma, kurā Jūs vai kāda Jūsu nosaukta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis / ir ieguvusi pēdējo sūtījumu vai pēdējo daļu fiziskā valdījumā.

Lai īstenotu savas tiesības, jums ir jānosūta mums

Akciju sabiedrība "SIROWA RĪGA"
Katrīnas dambis 16
Rīga
LV-1045
Latvija
E-pasts: shop1@incrediwear.eu
Tālruņa numurs: +371 67098220
Telefakss: +371 67098229

nepārprotams paziņojums (piemēram, pa pastu nosūtīta vēstule, fakss vai e-pasts) par savu lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat to izdarīt, izmantojot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tās izmantošana nav obligāta.

Lai nodrošinātu atteikuma termiņa ievērošanu, ir pietiekami, ka Jūs nosūtāt savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma sekas

Ja Jūs atsaucat šo līgumu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņemts Jūsu paziņojums par atkāpšanos no šā līguma, atmaksāsim Jums visus maksājumus, ko esam saņēmuši no Jums, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas sakarā ar to, ka esat izvēlējies no mūsu piedāvātās standarta piegādes atšķirīgu piegādes metodi).

Atmaksājot naudu, mēs izmantojam to pašu maksājuma veidu, kuru sākotnējā darījumā izmantojāt Jūs, ja vien mēs ar Jums nebūsim nepārprotami vienojušies citādi; mēs nekādā gadījumā neaprēķināsim atlīdzību par šīs atmaksas veikšanu.

Mēs varam aizturēt naudas atgriešanu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ, vai arī līdz brīdim, kad Jūs būsiet pierādījis, ka esat nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem notiek agrāk.

Jums ir jāatdod preces nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kurā esat mūs informējis par atkāpšanos no šā līguma. Termiņš ir ievērots, ja Jūs nosūtāt preces pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām.

Jūs sedzat preču atgriešanas tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos tikai tad, ja šis vērtības samazinājums ir saistīts ar to, ka preces esat izmantojis nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

 - Informācijas par atteikuma tiesībām beigas -

(3) Atteikuma tiesības saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu cita starpā neattiecas uz līgumiem par tādu preču piegādi, kuras nav izgatavotas iepriekš un kuru ražošana pieprasa patērētāja individuālu izvēli vai norādījumus vai kuras ir viennozīmīgi pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām, un tās izbeidzas pirms termiņa attiecībā uz līgumiem par tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas.

(4) Ja Jūs kā patērētājs izmantojat savas atteikuma tiesības, Jums ir jāsedz preces vai preču atgriešanas izmaksas.

 

4. § Piegāde un piegādes nosacījumi

(1) Mums ir tiesības piegādāt pa daļām, ja tas, novērtējot Jūsu un mūsu intereses, šķiet pamatoti. Risku par daļējām piegādēm uzņemamies mēs. Ar katra daļēja sūtījuma saņemšanu risks par piegādātajām precēm pāriet uz Jums.

Ja mēs kavējam vai nespējam veikt atlikušo daļējo sūtījumu piegādi, gadījumos, ja daļēja piegāde Jūs neinteresē, Jums vienmēr ir tiesības kopumā atkāpties no līguma vai pieprasīt atlīdzināt zaudējumus sakarā ar kopējās saistības neizpildi.

(2) Preces saņemšana uz vietas nav iespējama. Mēs piegādājam tikai nosūtot. Standarta piegādes tiek veiktas Latvijā no mūsu noliktavas uz piegādes adresi, kas norādīta pasūtījumā

(3) Piegāžu noteikumi, kā arī maksa par katru izvēlēto piegādes veidu ir norādīta tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē. Tāpat mēs Jums pirms pasūtījuma veikšanas skaidri un nepārprotami norādīsim katra izvēlētā piegādes veida izmaksas piegāžu termiņus un noteikumus.

(4) Mēs paturam tiesības jebkurā laikā, neminot iemeslus, mainīt paplašināt, ierobežot vai daļēji vai pilnīgi pārtraukt un daļēji vai pilnīgi vairs nepiedāvāt 4. § minētos īpašos piegādes veidus.

 

5. § Cenas un piegādes izmaksas

(1) Visas cenas mūsu tiešsaistes veikalā ir bruto cenas euro valūtā, ieskaitot likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, un neietver piegādes izmaksas. Sīkāku informāciju par piegādes izmaksām Jūs saņemsiet pie pasūtījuma veikšanas, kā arī tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē.

(2) Daļēju piegāžu gadījumā atbilstoši 4. § (1) punktam mēs sedzam piegādes papildu izmaksas.

 

6. § Apmaksas noteikumi

(1) Mēs piedāvājam šādas apmaksas iespējas:

a. rēķins
b. tiešais debets
c. kredītkarte (American Express, MasterCard vai VISA-Card)
e. pēcapmaksa pie preces saņemšanas

Konkrēti Jūsu pasūtījumam piedāvātās norēķinu iespējas ir atkarīgas no Jūsu pasūtījuma apjoma, no Jūsu SIROWA konta bilances, kā arī no pozitīvas kredītvēstures.

(2)  Atlaides vai atlaižu kuponus (piem., kuponu ar atlaides kodu, informatīvā izdevuma bonusu vai dzimšanas dienas kuponu) var izmantot tikai saskaņā ar attiecīgo reklāmas akciju nosacījumiem. Vairākas atlaides un atlaižu kuponus nevar kombinēt.

(3) SIROWA dāvanu kartēm netiek piemērotas atlaides.

(4) Pirkuma cena ir jāmaksā pēc līguma noslēgšanas. Nauda no Jūsu konta tiek noņemta ātrākajā iespējamajā termiņā atkarībā no izvēlētā apmaksas veida. Pērkot preci ar rēķinu, pirkuma cenai jāienāk rēķinā norādītajā kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces piegādes. Maksājot ar tiešo debetu, rēķina summa tiek norakstīta no Jūsu norādītā konta divu dienu laikā pēc rēķina datuma.

(5) Gadījumā, kad prece tiek nosūtīta ar pēcmaksu, pirkuma summa ir jāmaksā piegādes brīdī. Tā ietver maksu par piegādi, kuras lielums ir norādīts tiešsaistes veikalā, kā arī pirms pasūtījuma veikšanas.

 

7. § Īpašumtiesību paturēšana

(1) Piegādātās preces ir mūsu īpašums līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

(2) Ja Jūs pārkāpjat līgumu, it īpaši - kavējot apmaksu, mums ir tiesības pēc piemērota termiņa noteikšanas atkāpties no līguma un pieprasīt preci atpakaļ. Tad Jums ir pienākums to atdot.

 

8. § SIROWA kupons ar PIN kodu un SIROWA karte

(1) Noteikumi par SIROWA kuponiem ar PIN kodu / SIROWA dāvanu kuponiem tiks aprakstīti šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šī funkcija būs iespējama. Šobrīd šī iespēja nav pieejama.

(2) Noteikumi par SIROWA karti tiks aprakstīti šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šī funkcija būs iespējama. Šobrīd šī iespēja nav pieejama.

 

9. § Pretenzijas par defektiem

(1) Mēs atbildam par piegādāto preču fiziskajiem vai juridiskajiem defektiem saskaņā ar spēkā esošajiem likumu noteikumiem, jo īpaši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

(2) Noilguma termiņš prasībām par līguma noteikumiem neatbilstošām piegādātajām precēm ir divi gadi no preces saņemšanas. Prasījuma tiesības saistībā ar defektiem, ko esam ļaunprātīgi noklusējuši, izbeidzas parastajā noilguma termiņā.

(3) Produktu attēli ne vienmēr sakrīt ar piegādāto produktu reālo izskatu. It īpaši produktu izskats un īpašības var mainīties, ražotājiem atjaunojot sortimentu.

 

10. § Transportēšanas laikā radušies bojājumi

(1) Ja preces tiek piegādātas ar acīmredzamiem bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, lūdzam pēc iespējas ātrāk vērsties ar pretenziju par tiem pie pārvadātāja un nekavējoties sazināties ar mums.

(2) Ja Jūs nokavējat pretenzijas izteikšanu vai sazināšanos, tas nekādā veidā neietekmēs Jūsu likumīgās prasījuma tiesības un to īstenošanu, jo īpaši Jūsu  tiesības celt pretenzijas par preču neatbilstību līguma noteikumiem.

Tomēr tā Jūs palīdzēsiet mums izvirzīt mūsu pašu pretenzijas pret pārvadātāju vai transporta apdrošinātāju. 

 

11. § Atbildība un zaudējumu atlīdzināšana

(1) Mēs atbildam par tīšu nodarījumu un rupju neuzmanību. Mēs arī atbildam par nolaidīgu pienākumu nepildīšana, kuru izpilde vispār ir priekšnosacījums pienācīgai līguma izpildei, kuru nepildīšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu un uz kuru izpildi Jūs kā klients parasti varat paļauties. Tomēr pēdējā minētajā gadījumā mēs atbildam tikai par paredzamiem, līgumam tipiskiem zaudējumiem. Mēs neatbildam par citu, iepriekšējos teikumos neminētu pienākumu nolaidīgu pārkāpumu, tajā skaitā par netiešiem zaudējumiem un sagaidāmās peļņas atrāvumu.

(2) Iepriekš minētās atrunas par saistību neesamību neattiecas uz kaitējumu dzīvībai un veselībai.

(3) Mēs neesam atbildīgi par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

 

12. § Personas datu apstrāde

Jūsu personas datu apstrāde saistībā ar pasūtījumu SIROWA tiešsaistes veikalā tiek veikta konfidenciāli un saskaņā ar tiesību normām. Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgo informāciju atsevišķā Privātuma politikā. Jūs varat atrast tos šeit: Saite

 

13. § Atruna par atbildības par svešām saitēm neesamību

Noteiktos apstākļos SIROWA tās tīmekļa vietnēs ar saitēm norāda uz citām tīmekļa vietnēm. Attiecībā uz visām šīm saitēm ir spēkā paziņojums: SIROWA kategoriski paziņo, ka tai nav ietekmes uz saistīto tīmekļa vietņu dizainu un saturu. Tāpēc mēs kategoriski distancējamies no visu mūsu tiešsaistes veikalā saistīto trešo pušu tīmekļa vietņu satura un nepārņemam šo saturu. Šis paziņojums attiecas uz visām norādītajām saitēm un jebkuru saturu tīmekļa vietnēs, uz kurām šis saites ved.

 

14. § Autortiesības

Visi teksti, attēli, firmas apzīmējums un pārējais mūsu mājas lapas saturs ir autortiesību objekti. Izmaiņas, apstrāde un izmantošana bez mūsu atļaujas ir aizliegta.

 

15. § Piemērojamās tiesības un jurisdikcija

(1) Piemērojamas ir Latvijas Republikas tiesības. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai līguma ir piekritīgi Latvijas Republikas tiesām.

(2) Šo Vispārējo lietošanas noteikumu piemērošanas vai izpildes sakarā radušies strīdi izšķirami sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja strīds par šo Vispārējo lietošanas noteikumu piemērošanu vai izpildi rodas ar Jums kā patērētāju, tad strīds vispirms tiek risināts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (vairāk informācijas pieejams: http://www.ptac.gov.lv) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulā 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē noteiktajā kārtībā. Pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā Jums ir jāvēršas pie mums ar iesniegumu. Jūs strīdu izšķiršanai varat izmantot arī Eiropas Komisijas uzturēto platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

16. § Pārējie noteikumi

(1) Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt Vispārējos lietošanas noteikumus.

(2) To aktuālo versiju iespējams jebkurā brīdī izlasīt tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē un lejupielādēt kā PDF datni un/vai izdrukāt.

(3) Ja atsevišķi šī Līguma noteikumi ir vai kļūst par spēkā neesošiem, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

 

(SIR LV GTERMS 20170613)

 

 

 

Informācija par datu aizsardzību

Datu aizsardzībai uzņēmumā akciju sabiedrība "SIROWA RĪGA" ir ļoti augsta prioritāte. Jūsu personas datu rūpīga apstrāde mums ir pašsaprotama un tāpēc vienmēr notiek saskaņā ar spēkā esošiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Vēlamies Jūs informēt, kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz personas datu apstrādi SIROWA tīmekļa vietnēs. Ja Jūs, izmantojot saites, nokļūstat citās tīmekļa vietnēs, spēkā ir šo tīmekļa vietņu attiecīgo operatoru privātuma politika.

1. § Atbildīgā persona un kontaktpersona

2. § Apstrādes procesi

a. Piekļuves datu uzglabāšana servera žurnālfailos

b. Sīkdatnes un citas interneta tehnoloģijas

c. Pasūtījuma izpilde

d. Datu apstrāde mārketinga nolūkos

e. Kredītspējas pārbaude un vērtējums

f. Mana SIROWA

g. SIROWA informatīvais izdevums

h. SIROWA produktu testēšanas akcija

3. § Datu subjektu tiesības

a. Informācijas pieprasīšana, labošana, dzēšana un ierobežošana un datu pārnesamība

b. Atteikuma un iebilduma tiesības

c. Sūdzība uzraudzības iestādei

4. § Datu drošība

a. Drošība ar drošligzdu slāni (SSL)

b. Sertificēts tiešsaistes veikals

c. Drošība ļaunprātības gadījumā

5. § Šī paziņojuma izmaiņas

Redakcija: 01.05.2017.

 

1. § Atbildīgā persona un kontaktpersona

 Par personas datu apstrādi saistībā ar SIROWA tiešsaistes veikalu atbild:

 Akciju sabiedrība "SIROWA RĪGA"
Reģ. Nr. 40003461871
Katrīnas dambis 16
Rīga
LV-1045
Latvija,
Tālrunis: +371 67098220
E-pasts: shop1@incrediwear.eu

 

2. § Apstrādes procesi

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus dažādiem nolūkiem, piemēram, apstrādājot pasūtījumu vai nosūtot mūsu informatīvo izdevumu, kā arī tad, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Atsevišķās darbības ir aprakstītas zemāk.

a. Piekļuves datu uzglabāšana servera žurnālfailos

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietnes, neatklājot jebkādu personīgo informāciju. Mēs tā sauktajos servera žurnālfailos saglabājam tikai piekļuves datus, piemēram, informācijas iegūšanas datumu, laiku un ilgumu, pārraidīto datu apjomu un interneta piekļuves sniedzēju, kas nodrošina pieprasījumu. Šie dati tiek izmantoti tikai, lai nodrošinātu nevainojamu vietnes darbību un lai uzlabotu mūsu piedāvājumu, un neļauj mums identificēt Jūsu personu, jo IP adrese tiek saglabāta tikai īsu laiku. Servera žurnālfaili tiek saglabāti līdz trim dienām un pēc tam tiek dzēsti.

b. Sīkdatnes un citas interneta tehnoloģijas

(1) Mūsu tīmekļa vietnē (mājas lapā) mēs izmantojam sīkdatnes (angļu val. - cookies). Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti Jūsu apmeklējuma ietvaros no mūsu tīmekļa servera uz Jūsu pārlūkprogrammu un tiek saglabāti Jūsu datorā, lai tos vēlāk var atgūt. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus mūsu interneta serveris nosūta Jūsu pārlūkprogrammai, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, un kuri tiek saglabāti Jūsu datorā nākamajai apmeklējuma reizei.

SIROWA pēc iespējas izmanto sīkdatnes, kas nekavējoties tiek izdzēstas, kad aizverat pārlūkprogrammu (sesijas sīkdatnes). Tās padara iespējamu, piemēram, iepirkumu groza funkciju.

Bez tam SIROWA pēc vajadzības var izmantot arī sīkdatnes, kas Jūsu datorā tiek saglabātas ilgāku laiku. Šīs sīkdatnes apkopo datus, piemēram, kad Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, lai izmantotu tos statistikas analīzē un padarīt mūsu tiešsaistes veikalu lietotājiem vēl draudzīgāku.

(2) Protams, Jūs varat apskatīt mūsu tīmekļa vietni arī bez sīkdatnēm. Interneta pārlūkprogrammas parasti ir iestatītas tā, ka tās pieļauj sīkdatņu izmantošanu. Jūs vienmēr varat atslēgt sīkdatņu izmantošanu, mainot Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, un izdzēst sīkdatnes jebkurā laikā. Lūdzu, izmantojiet palīdzības funkciju savā interneta pārlūkprogrammā, lai uzzinātu, kā mainīt šos iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, ja Jūs atspējojat sīkdatņu izmantošanu.

(3) Analītikas rīks Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota Google korporācijas digitālās analītikas sistēma Google Analytics, turklāt tiek saglabātas datora lietotāja sīkdatnes (cookies), pateicoties kurām tiek veikta analīze par lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanu.

Sīkdatnēs iegūtā informācija par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, un tur tā tiek saglabāta. Tīmekļa vietnei ir uzstādīta aktīvā IP adreses anonimizēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka šajā tīmekļa vietnē Jūsu Eiropas Savienības dalībvalstī vai Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstī Google saglabātā IP adrese vispirms tiek saīsināta un tādejādi anonimizēta. Tikai izņēmuma gadījumā pilnā IP adrese tiek nodota Google serverim ASV un tur saīsināta. Mūsu uzdevumā Google šo informāciju lieto, lai izvērtētu tīmekļa vietnes izmantošanu, lai apkopotu ziņas par tīmekļa vietnes darbību un lai tīmekļa vietnes īpašniekam sniegtu ar tīmekļa vietnes izmantošanu un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.

Google Analytics  ietvaros no Jūsu pārlūka pārņemtā IP adrese netiks sasaistīta ar citiem Google datiem.

Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Atsevišķas funkcijas mūsu tīmekļa vietnē var nedarboties, ja tiks izslēgta sīkdatņu izmantošana. Tāpat pastāv iespēja atteikties no Google Analytics īstenotās datu savākšanas, iestatot atteikšanos no sīkdatnēm (opt-out-cookies). Lai to izdarītu, lūdzu, dodieties zemāk norādīto saiti: Opt-Out for Google Analytics

Turklāt no Google īstenotās datu vākšanas, kas tiek veikta ar sīkdatnēm un ar tīmekļa vietnes izmantošanas datiem (tajā skaitā Jūsu IP adrese), kā arī no Google īstenotās minēto datu apstrādes ir iespējams atteikties, lejupielādējot un instalējot pārlūkspraudni, kurš ir pieejams šajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(5) YouTube video

Šajā tīmekļa vietnē ir iekļauti video no YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ASV, kas ietilpst Google korporācijā, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

Video implementēšana notiek atbilstoši iespējai „uzlabotais konfidencialitātes režīms“, kas pieejama YouTube.

Kad Jūs apmeklējat saiti, kas norāda uz iestrādātu video, tiek izveidota saikne ar YouTube serveriem un tādejādi Jūsu pārlūkam tiek paziņots saturs, attēlojot Jums interneta saiti.

Saskaņā ar YouTube informāciju „uzlabotajā konfidencialitātes režīmā“ no YouTube servera tiek nodoti tikai dati par interneta vietnēm, kuras esat apmeklējis, kad skatījāties video. Ja vienlaicīgi esat pierakstījies YouTube, tad šī informācija tiks nodota Jūsu YouTube kontam.

Vairāk informācijas par YouTube datu apstrādi varat iegūt, atverot šo saiti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

c. Pasūtījuma izpilde

Ja veicat pasūtījumu SIROWA tiešsaistes veikalā, mums nepieciešama zināma informācija par Jums, piemēram, Jūsu vārds, rēķina un piegādes adrese un maksājumu informācija. Šos datus mēs apstrādājam, lai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma un izpildītu līgumu. Mums ir likumisks pienākums glabāt šos datus. Mēs šo informāciju ierobežosim, tiklīdz šie dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei.

Lai izpildītu līgumu, mēs nododam šim nolūkam nepieciešamos Jūsu datus uzņēmumam, kurš veiks piegādi. Atkarībā no izvēlētā apmaksas veida dati tiek nodoti arī maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas atbild par maksājuma izpildi, piemēram kredītiestādei.

Daļēji izvēlētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji šos datus iegūst arī paši, ja Jums pie tiem ir izveidots atbilstošs konts. Tādā gadījumā, veicot pasūtījumu, Jums jāpiesakās pie attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, izmantojot savus piekļuves datus. Tad spēkā ir attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja privātuma politika.

Norēķinu dati par pasūtījumiem var tikt pārsūtīti trešajām personām, ja tas ir nepieciešams, lai iekasētu parādu. Šajā sakarā mēs jo īpaši paturam tiesības cedēt mūsu prasījumu parādu piedziņas uzņēmumam vai arī uzticēt šādam uzņēmumam parāda piedziņu. Bez tam mēs paturam tiesības sniegt informāciju par nesaņemtajiem maksājumiem kredītbirojiem.

Ikreiz, kad SIROWA sadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem, šie pakalpojumu sniedzēji ar līgumisko vienošanos apņemas ievērot datu aizsardzības prasības tāpat kā SIROWA.

d. Datu apstrāde mārketinga nolūkos

Mēs apstrādājam Jūsu adreses un pasūtījuma datus mūsu mārketinga vajadzībām, pamatojoties uz interešu izvērtējumu. Mēs izmantojam šos datus, lai, piemēram, iepazīstinātu Jūs ar mūsu jaunajiem produktiem un akcijām vai individuāli pielāgotu Jums meklēšanas rezultātus un saites. Kā Jūs varat to novērst, ir aprakstīts 3. § “Datu subjektu tiesības”.

e. Kredītspējas pārbaude un vērtējums

Noteikumi par SIROWA veikto kredītspējas pārbaudi un vērtējumu tiks aprakstīti šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šo funkciju sāks izmantot.

f. Klienta konts

(1) Klienta kontā Jūs varat apskatīt savu pasūtījumu vēsturi un pārvaldīt savu personīgo informāciju, piemēram, piegādes adreses un norēķinu līdzekļus. Lai izveidotu klienta kontu, Jums ir jāpaziņo mums savs vārds un e-pasta adrese un jāizvēlas parole. Lūdzam ņemt vērā arī norādījumus lietošanas noteikumos. Pārējā informācija, piemēram, piegādes adreses vai norēķinu līdzekļi jums jāievada tikai tad, kad veicat pasūtījumu. Jūsu klienta kontā iesniegtie dati tiks saglabāti tik ilgi, līdz Jūs izdzēsīsiet savu kontu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķi dati (piemēram, izrakstītais rēķins) likumā noteikto uzglabāšanas prasību dēļ tiek glabāti ilgāk.

(2) Klienta konts ir viens visiem tiešsaistes veikaliem (multi-store login). Tas ļauj Jums, izmantojot savu klienta kontu, piekļūt SIROWA tiešsaistes veikaliem droša saistīto uzņēmumu tīkla ietvaros. Ja Jūs, izmantojot savu klienta kontu, piesakāties kāda saistītā uzņēmuma tiešsaistes veikalā, mēs nododam Jūsu datus attiecīgajam saistītajam uzņēmumam. Saistītie uzņēmumi ir SIROWA grupas uzņēmumi un to meitasuzņēmumi. Tiem ir vai nu jāievēro šī privātuma politika vai arī jāseko vadlīnijām, kas piedāvā vismaz tikpat stipru aizsardzību kā šī privātuma politiku. Datu pārraide uz kādu valsti ārpus Eiropas Savienības saistībā ar klienta kontu nenotiek.

(3) Nākotnē mēs piedāvāsim Jums paplašinātu klienta vietni ar nosaukumu "Mana SIROWA". Vietnes "Mana SIROWA” noteikumi un apraksts būs pieejams šajā sadaļā, sākot ar dienu, kad šo funkciju sāks izmantot.

g. SIROWA informatīvais izdevums

(1) Pamatojoties uz klienta piekrišanu, mēs savā tīmekļa vietnē  piedāvājam saņemt informāciju par mūsu piedāvājumiem informatīvo izdevumu veidā. Pieteikšanās procesā mēs izmantojam tā saukto divkāršo jeb double opt-in procedūru. Pēc tam, kad esat paziņojis mums savu e-pasta adresi, mēs nosūtīsim Jums uz šo e-pasta adresi apstiprinājuma paziņojumu. Tikai tad, kad Jūs būsiet noklikšķinājis uz apstiprinājuma saites, Jūsu e-pasta adrese tiks ņemta vērā, nosūtot jaunumus. Tas nodrošina, ka uz jaunumu saņemšanu var pierakstīties tikai faktiskais e-pasta adreses turētājs.

(2) Lai īstenotu šo informatīvo izdevuma funkciju, mēs izmantojam arī komponentu MailerLiteMailerLite ir uzņēmuma MailerLite UAB pakalpojums. MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Viļņa, reģistrācijas numurs 302942057, PVN LT100007448516. Dati, kas saglabāti, klientam piesakoties uz informatīvā izdevuma saņemšanu, tiek nosūtīti uz uzņēmuma Mailer Lite UAB serveri Lietuvā un uzglabāti saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Datu pārraide ārpus Eiropas Savienības nenotiek. Plašāku informāciju par datu aizsardzību uzņēmumā Mailer Lite UAB, lūdzu, lasiet: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

(3) Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no informatīvā izdevuma saņemšanas. To var izdarīt savā klienta kontā vai izmantojot savas tiesības saskaņā ar 3. §.

h. SIROWA produktu testēšanas akcija

Datu apstrāde saistībā ar "SIROWA produktu testēšanas akciju" tiks aprakstīta šajā sadaļā, tiklīdz šādas akcijas tiks veiktas.

 

3. § Datu subjektu tiesības

Par jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību vai arī, ja Jūs kā datu subjekts vēlaties īstenot tiesības, kas saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem Jums ir attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, ko veic SIROWA, Jūs jebkurā laikā varat izmantot 1. § minēto kontaktinformāciju.

a. Informācijas pieprasīšana, labošana, dzēšana un ierobežošana un datu nodošana

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to, vai un kādus personas datus kādos nolūkos mēs apstrādājam. Sniedzot atbildi, mēs informēsim Jūs arī par pārējiem datu apstrādes apstākļiem.

Jums ir arī tiesības pieprasīt labot, dzēst vai ierobežot savus personas datus vai arī saņemt tos saskaņā ar datu nodošanas principiem, ciktāl tiek izpildīti visi likumiskie priekšnosacījumi saistībā ar šo. 

b. Atteikuma un iebilduma tiesības

Jums ir tiesības jebkurā brīdī attiecībā uz nākotni atsaukt mums doto datu aizsardzības piekrišanu (piemēram, informatīvo izdevumu saņemšanai).

Ja mēs apstrādājam datus sakarā ar interešu izvērtējumu (piemēram, mārketinga nolūkiem), Jūs jebkurā brīdī likumā noteiktajā kārtībā varat iebilst pret savu personas datu apstrādi.

c. Sūdzība uzraudzības iestādei

Bez tam Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Par SIROWA atbildīgā uzraudzības iestāde Latvijā ir:

Datu valsts inspekcija

Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: 67 22 31 31
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv

 

4. § Datu drošība

a. Drošība ar drošligzdu slāni (SSL)

Mēs izmantojam tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, it īpaši pret nejaušām vai tīšām manipulācijām, zaudējumiem, iznīcināšanu vai pret nepiederošu personu uzbrukumu. Mēs nepārtraukti pilnveidojam drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Pasūtīšanas process un jo īpaši maksājumu un kredītkaršu informācijas ievadīšana tiek šifrēta, izmantojot SSL/TLS tehnoloģiju, lai novērstu nesankcionētu trešo personu piekļuvi.

Ja Jūsu pārlūkprogramma izmanto šo drošo pārraidi, Jūs to varat atpazīt pēc tā, ka tīmekļa adrese sākas ar "https", pēc maza slēdzenes simbola (parasti), kas ir redzams pārlūkprogrammas loga adrešu joslā. Ja slēdzene ir aizslēgta, notiek droša datu pārraide. Dažas pārlūkprogrammas šajā gadījumā parāda adresi vai tās daļu zaļā krāsā.

b. Sertificēts tiešsaistes veikals

Šeit mēs nākotnē informēsim Jūs par mūsu tiešsaistes veikala sertifikācijas pasākumiem.

c. Drošība ļaunprātības gadījumā

Ja Jums šķiet, ka Jūs vai mēs esam kļuvuši par krāpšanas vai ļaunprātības upuri saistībā ar Jūsu maksājumu datiem, lūdzu, sekojiet sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja (piemēram, kredītkaršu uzņēmuma) norādījumiem un nekavējoties sazinieties ar mums, izmantojot šādas saziņas iespējas:

E-pasts: shop1@incrediwear.eu 

vai Tālr. +371 67098220

 

5. § Šī paziņojuma izmaiņas

Mēs periodiski atjaunināsim šo Privātuma politiku, jo īpaši ieviešot jaunus produktus vai pakalpojumus vai mainot mūsu interneta procedūras, kā arī attīstoties interneta un datordrošības tehnoloģijām.

Mēs publicēsim izmaiņas šeit. Tādēļ Jums vajadzētu regulāri pārbaudīt šo vietni, lai uzzinātu par aktuālo Privātuma politikas versiju. Jūsu apmeklējumam mūsu tīmekļa vietnē tiek piemērota Privātuma politikas versija, kas ir aktuāla attiecīgajā apmeklējuma brīdī.

  

(SIR LV PRIVACY 20170613)

 

 

 

Klientu konta „Mana SIROWA“ lietošanas noteikumi

§ 1 Lietošanas noteikumu priekšmets
§ 2 Izmaiņas lietošanas noteikumos
§ 3 Reģistrācija
§ 4 Jūsu reģistrēšanās
§ 5 Atbildība par piekļuves datiem
§ 6 Klientu datu atjaunošana
§ 7 Klienta konta dzēšana
§ 8 Iespējas pašam uzstādīt savu saturu
§ 9 Aizliegtās darbības
§ 10 Pieejas liegšana
§ 11 Datu aizsardzība


§ 1 Lietošanas noteikumu priekšmets

(1) AS “SIROWA RĪGA” (SIROWA) izveido tiešsaistes veikalu vietnē

https://www.incrediwear-shop.eu
https://latvia.incrediwear-shop.eu
https://lithuania.incrediwear-shop.eu
https://estonia.incrediwear-shop.eu
https://uk2.incrediwear-shop.eu

, kurā klienta konta lietotāji var saglabāt datus par maksājumu metodēm un piegādes adresēm vai kurā var apskatīt veiktos pasūtījumus. Papildus tiešsaistes veikals piedāvā arī citas iespējas, piemēram, iespēju sniegt atsauksmes par precēm.

(2) Šie lietošanas noteikumi nosaka klientu kontu nodrošināšanu no SIROWA puses un Jūsu klienta konta lietošanu, kad esat kļuvis par reģistrētu klientu, kā arī tiešsaistes veikala lietošanu.

§ 2 Izmaiņas lietošanas noteikumos

SIROWA ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas lietošanas noteikumos. Par šādām izmaiņām SIROWA informēs reģistrētos klientus vismaz 30 kalendārās dienas pirms plānoto izmaiņu spēkā stāšanās. Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Jūs neiebilstat un turpināt to izmantot pat pēc iebildumu izteikšanas termiņa beigām, tad izmaiņas uzskatāmas par spēkā esošām no iebildumu izteikšanas termiņa beigām. Pret izmaiņām Jūs varat iebilst, dzēšot savu klienta kontu.

§ 3 Reģistrācija

Klienta kontā pieejamo funkciju lietošanai ir nepieciešama Jūsu kā klienta reģistrācija. Nav iespējams iebilst pret klienta kontu. SIROWA ir tiesības atteikt klienta reģistrāciju, nepaskaidrojot iemeslu.

§ 4 Jūsu reģistrēšanās

(1) Reģistrēšanās laikā pieprasītā kontaktinformācija un citas ziņas, kuras Jums pieprasa SIROWA, ir jānorāda pilnīgi un pareizi.

(2) Pēc visu pieprasīto datu ievadīšanas SIROWA pārbaudīs šo datu pilnīgumu un ticamību. Ja SIROWA uzskatīs, ka informācija ir pareiza un nepastāvēs citas šaubas, tad SIROWA izveidos Jūsu pieprasīto klienta kontu bez maksas un par to paziņos Jums e-pastā. Pēc tam ir nepieciešams apstiprināt konta aktivizēšanu, dodoties uz e-pastā atsūtīto saiti.

§ 5 Atbildība par piekļuves datiem

(1) Reģistrēšanās gaitā Jums tiks lūgts norādīts lietotājvārdu un paroli. Ar šiem datiem pēc Jūsu piekļuves aktivizēšanas un apstiprināšanas atbilstoši § 4 (2) Jūs varēsiet pierakstīties klienta kontā. Jūs esat atbildīgs par to, lai lietotājvārds neaizskartu trešo personu tiesības, jo īpaši nosaukumus vai preču zīmes, kā arī nepārkāptu vispārējās pieklājības normas.

(2) Jums vajadzētu izvēlēties drošu paroli. Izveidojot savu paroli, pamatā Jums vajadzētu ievērot turpmāk minētos punktus: Jūsu parolei būtu jāsastāv no vismaz astoņām zīmēm, lielajiem un mazajiem burtiem, skaitļiem un speciālajām zīmēm, tā būtu jāmaina vienu reizi trīs mēnešos un katram kontam būtu jābūt savai parolei.

(3) Piekļuves dati, tajā skaitā parole, Jums ir jātur noslēpumā un tiem nav jābūt pieejamiem nepilnvarotām trešajām personām.

(4) Tā ir Jūsu atbildība un Jums ir jānodrošina, ka piekļuve Jūsu klienta kontam ir ekskluzīvi iespējama tikai Jums vai Jūsu pilnvarotajām personām. Ja Jums ir aizdomas, ka nepilnvarotai trešajai personai ir zināmi Jūsu piekļuve dati vai tā varētu tos iegūt, Jums nekavējoties ir jāinformē SIROWA.

(5) Jūs esat atbildīgs atbilstoši tiesību aktiem par katru izmantošanu un / vai citu darbību, kas veikta, izmantojot Jūsu piekļuves datus.

§ 6 Klientu datu atjaunošana

Jums ir pienākums aktualizēt Jūsu datus (tajā skaitā Jūsu kontaktinformāciju). Ja ir mainījušies Jūsu dati, Jums šīs ziņas nekavējoties ir jāizlabo klienta konta personīgajos iestatījumos.

§ 7 Klienta konta dzēšana

Jūs varat dzēst savu klienta kontu jebkurā laikā. Ja pēc tam vēlaties izmantot personīgo klienta kontu, tad Jums jāreģistrējas no jauna.

§ 8 Iespējas pašam uzstādīt savu saturu

(1) Ciktāl tiešsaistes interneta veikala funkcijas to piedāvā, ievērojot turpmākos noteikumus, Jūs drīkstat veidot tiešsaistes interneta veikala saturu (piemēram, atsauksmes par precēm).

(2) Ievietojot saturu, Jūs piešķirat SIROWA bezmaksas tiesības, ar iespēju nodot tās citai personai, izmantot attiecīgo saturu, jo īpaši saglabāt to SIROWA serveros, kā arī publicēt saturu un padarīt to publiski pieejamu (piemēram, attēlojot saturu tiešsaistes interneta veikalā).

(3) Ja Jūs dzēšat Jūsu ievadīto saturu no tiešsaistes interneta veikala, tiek zaudētas arī mums iepriekš piešķirtās tiesības to izmantot un nodot. Tomēr mēs joprojām paturam tiesības uzglabāt satura kopijas drošības un / vai pierādīšanas mērķiem.

(4) Jūs esat pilnībā atbildīgs par saturu, ko ievietojat. SIROWA nepārbauda satura pilnīgumu, pareizumu, likumību, aktualitāti, kvalitāti un piemērotību konkrētajam mērķim.

(5) SIROWA patur tiesības atteikt satura ievietošanu un / vai jau ievietota satura (piemēram, atsauksmes par preci) rediģēšanu, bloķēšanu vai dzēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja lietotājs, ievietojot saturu, vai pats ievietotais saturs pārkāpj 9. punktu vai ir tieši pierādījumi, ka būs smags 9. punkta pārkāpums. SIROWA šādā gadījumā, ievērojot tās likumīgās intereses, izvēlas vismazāk ierobežojošo līdzekli 9. punkta pārkāpuma novēršanai.

§ 9 Aizliegtās darbības

(1) Jums ir aizliegtas jebkādas darbības Jūsu klienta kontā, kuru rezultātā tiktu pārkāpti spēkā esošie tiesību akti vai trešo personu tiesības. Jo īpaši Jums nav ļauts izmantot tādu saturu, ar kuru citi lietotāji vai trešās personas tiktu aizskartas vai apmelotas.

(2) Turklāt, ievietojot savu saturu tiešsaistes interneta veikalā, kā arī sazinoties ar citiem lietotājiem (piemēram, rakstot atsauksmes), Jums ir aizliegtas turpmāk minētās darbības neatkarīgi no tā, vai tās radītu jebkādu tiesību aktu pārkāpumu: • vīrusu, Trojas zirgu un citu ļaunprātīgu programmu izplatīšana; • surogātpasta vai spamu, kā arī ķēdes vēstuļu sūtīšana; • uzmākšanās citiem lietotājiem; • aicinājums citiem lietotājiem atklāt paroles vai personas datus, lai izmantotu tos nelikumīgiem mērķiem.

(3) Tāpat ir aizliegtas jebkādas darbības, kas var ietekmēt vienmērīgu tiešsaistes veikala darbību, jo īpaši pārmērīgi noslogot SIROWA sistēmu.

(4) Ja Jums ir zināma nelegāla, ļaunprātīga, noteikumiem pretēja vai citādi neatļauta tiešsaistes veikala izmantošana, tad, lūdzu, paziņojiet ar pietiekami konkrētu norādi uz nelikumīgo lietošanu, rakstot uz e-pastu: shop1@incrediwear.eu

SIROWA izskatīs šo lietu un nepieciešamības gadījumā veiks atbilstošus pasākumus.

(5) Ja rodas aizdomas par nelikumīgu un attiecīgi kriminālsodāmu darbību, tad SIROWA ir tiesības un arī pienākums pārbaudīt Jūsu darbību un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas likumā paredzētās darbības. Tādā gadījumā lieta var tikt nodota arī tiesību aizsardzības iestādēm.

§ 10 Pieejas liegšana

(1) SIROWA var īslaicīgi vai pastāvīgi liegt Jūsu piekļuvi lietotāja kontam, ja pastāv tiešas norādes, ka Jūs rīkojaties pretēji šiem lietošanas noteikumiem un / vai spēkā esošajiem tiesību aktiem vai esat tos jau pārkāpis, vai ja SIROWA ir jebkāda cita likumīga interese liegt pieeju. Izlemjot par piekļuves liegšanu, SIROWA ņem vērā Jūsu likumīgās intereses.

(2) Īslaicīgās vai pastāvīgās pieejas liegšanas gadījumā SIROWA liegs Jūsu pieeju un par to informēs Jūs e-pastā. Ja pieejas liegšana ir īslaicīga, tad pēc pieejas liegšanas termiņa beigām SIROWA atjaunos Jūsu piekļuvi un paziņos par to e-pastā.

§ 11 Datu aizsardzība

Pie SIROWA kvalitātes standartiem pieder atbildīga rīcība ar klientu personas datiem. Vairāk informācijas par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar klienta kontu un citām tiešsaistes veikala funkcijām Jūs atradīsiet sadaļā par
privātuma politiku.

 

(SIR LV MYSIROWA 20170613)